PORTAFUSIBLE AGU XXX XN-2B

Altovolumen... ¿TE SUENA?